MożeMY - edycja 2018

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne na kolejną edycję warsztatów w ramach programu MożeMY.

W ramach całego projektu przeprowadzimy 60 warsztatów we wrocławskich szkołach ponadgimnazjalnych. Do wyboru są cztery tematy warsztatów. Każde ze spotkań będzie trwało 3 godziny. Klasy mogą realizować jeden, dwa warsztaty, bądź cały cykl czterech spotkań. Każdy warsztat jest spójną, zamkniętą całością wyposażającą uczniów w konkretne umiejętności. Warsztaty będą prowadzone w całych klasach przez dwóch trenerów,

I „Zgubne nawyki”

Warsztat ten cieszył się wielką popularnością w poprzedniej edycji projektu, więc postanowiliśmy kontynuować jego realizację, by dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących. wyniki ewaluacji wskazują na to, że temat jest żywy wśród uczniów, a potrzeba pracy nad nim ogromna. Warsztat jest poświęcony zachowaniom ryzykownym związanym z nadużywaniem i niewłaściwym użytkowaniem nowych technologii. Koncentruje się na budowaniu świadomości zagrożeń związanych z tymi czynnikami – dla zdrowia psychicznego i fizycznego, relacji, rozwoju. Przybliża młodzieży różnicę pomiędzy normalnym korzystaniem z telefonu, tabletu, komputera a korzystaniem problemowym, noszącym znamiona nawyku czy uzależnienia. Uczestnicy mają możliwość zdiagnozowania własnego sposobu użytkowania technologii i przyjrzenia się osobistym trudnościom, zagrożeniom i ograniczeniom, poznają również zasady profilaktyki zagrożeń w tym obszarze.

II„Cyberprzemoc”

Jest to temat, który wielokrotnie pojawiał się w rozmowach z młodzieżą przy realizacji warsztatów dotyczących agresji oraz zgubnych nawyków. Dostrzegalna jest stale narastająca skala zjawiska i rosnące z nią konsekwencje. Młodzież sama deklaruje potrzebę poszerzania swojej wiedzy i kompetencji w tym temacie. Proponowany warsztat wychodzi od definicji cyberprzemocy i diagnozowania zjawiska, tak, by uczestnicy mieli świadomość zarówno skali, jak i konsekwencji a także rodzajów zagrożenia. Na tej podbudowanie młodzież będzie miała możliwość poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach cyberprzemocy, właściwego reagowania zarówno na ataki skierowane pod ich własnym adresem, jak i takie, których są tylko świadkami. Proponowane doświadczenia będą dążyć do tego, by młodzież zrozumiała również istotę agresywnych zachowań, hejtu, nadużyć w internecie i ich konsekwencje, a dzięki temu wyeliminowała je ze swojego repertuaru zachowań.

III „Żyję wśród ludzi”

Warsztat dotyczący przede wszystkim budowania i utrzymywania relacji z ludźmi. Dostrzegając kryzys więzi międzyludzkich oraz duże braki w zakresie kompetencji społecznych u młodych ludzi, chcemy im zaproponować warsztat, który będzie kształtował i wzmacniał empatię, zrozumienie dla siebie i innych, szacunek, poczucie osobistej wartości, odpowiedzialność w relacjach. Warsztat ma na celu pokazanie, jak ważne jest budowanie prawidłowych więzi międzyludzkich i na czym się ono opiera. Uczestnicy poznają zasady rządzące kształtowaniem się pierwszego wrażenia, wzajemnością, interpretacjami zachowań i intencji, błędami atrybucji. Młodzi dowiedzą się czym jest prawdziwa więź, jak ją tworzyć i utrzymać, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

IV „Dobrze się różnić”

W poprzednich edycjach projektu zrealizowaliśmy kilkanaście warsztatów dotyczących szacunku, tolerancji, stereotypów. Pokazały one, jak ważny i trudny jest to temat. Wokół szacunku dla odmienności, tolerancji, wartości i praw człowieka, mniejszości, równouprawnienia, dyskryminacji funkcjonuje bardzo wiele mitów i przekłamań.

Właściwie pojmowana tolerancja i szacunek dla różnorodności są trudne i wymagające, wiążą się dylematami i koniecznością mierzenia się z własnymi słabościami i ograniczeniami a także błędami myślenia, ukształtowanymi nawykami, przekonaniami, wychowaniem. W tym warsztacie chcemy pomóc młodym ludziom zmierzyć się z tym tematem w realny sposób, umożliwiając im zrozumienie istoty różnorodności i fundamenty szacunku dla drugiego człowieka. Chcemy również wskazać werbalne i behawioralne przejawy postawy szacunku i tolerancji i przeciwstawić je zarówno tym przesłodzonym i naiwnym postawom, jak i nienawistnym i krzywdzącym.

 

Zapraszamy do kontaktu, wszelkie informacje i zapisy:

Martyna Woch - Telefon: 71 338  30  03
Fundacja PozyTYwka
ul. Gajowicka 164/1
53-150 Wrocław
FAX 71 361 04 77
biuro@fundacjapozytywka.org.pl
www.fundacjapozytywka.org.pl

Program współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia

Tagi: